Αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη : μία (ακόμα) κριτική θεώρηση

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.58, 2017

Issue:
Pages:
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Οι έννοιες της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης δημιουργούν συχνά παρανοήσεις, λόγω και του σχετικά ασαφούς περιεχομένου τους. Η κριτική που έχει ασκηθεί από αρκετούς ερευνητές, τόσο στις προηγούμενες έννοιες, όσο και σε αυτή της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί αντικείμενο του κειμένου αυτού. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή εξετάζει την εξέλιξή τους, μετά και την ολοκλήρωση της δεκαετίας της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι φανερή η απουσία διαδικασιών συμμετοχικού διαλόγου από την κοινωνία των πολιτών ή την εκπαιδευτική κοινότητα, κατά τη φάση της εισαγωγής και προώθησής τους από διεθνείς οργανισμούς. Προτείνεται μια περισσότερο κριτική θεώρηση των εννοιών αυτών, έναντι της χωρίς όρους αποδοχής και χρήσης τους από την εκπαιδευτική κοινότητα στο πλαίσιο και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αειφορία, αειφόρος ανάπτυξη, Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, greenwashing
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/606
References (1):
  1. Basiago, Α. (1995). Μethods of defining ’sustainability’. Sustainable Development, 3, 109-119.Bowen, F. (2014). After Greenwashing. Symbolic Corporate Environmentalism and Society. London:Cambridge University Press.Dobson, Α.(1996). Environment sustainabilities: An analysis and a typology. EnvironmentalPolitics, 5(3), 401-428.Emanuel, R. & Adams, J.N. (2011). College students’ perceptions of campus sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 12, 1, 79-92.Gough, A. (1997). Education and the environment: Policy, Trents and the Problems of Marginalization. Melbourne: The Australian Council for Research.Harribay, M.(1998). Ledeveloppementsoutenable. Paris: Economica.Hesselink, F., Van Kempen, P. P. & Wals, A. (2000). ES Debate: International On-line Debate on Education for Sustainable Development. Retrieved from IUCN (International Union for the Conservation of Nature) website: https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2000-034.pdf .Huckle, J.(2006). Citizenship Education for Sustainable Development in Initial Teacher Training [πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006. Ρόδος.Huckle, J. & Wals, E.J. (2015). The UN Decade of Education for Sustainable Development: business as usual in the end. Environmental Education Research, 21, 3, 491–505.IUCN, WWF, UNEP (1991). Caring for the Earth - Sustainability: a question of definition Chapter 1. Box 1. Retrieved from University of Wollongong website: http://www.uow.edu.au/~sharonb/STS300/sustain/meaning/defarticle2.html .Jacobs, M.(2004). Sustainable development as a contested concept. In Dobson,A.(ed)Fairness and futurity. Essays on environmental sustainability and social justice. (pp. 21-45) NY: Oxford University Press. Jickling, Β. (1994). Studying Sustainable Development: Problems and Possibilities. Canadian Journal of Education, 19, 3, 231-240.Jickling, B. (2005). Sustainable Development in a Globalizing World: a few cautions. Policy Futures in Education, 3, 3, 251-259.Jucker, R. (2002). “Sustainability? Never heard of it”. Some basics we shouldn’t ignore when engaging in education for sustainability. International Journal of sustainability in Higher Education, 3,1, 8-18.Lélé, S. (1991). Sustainable Development: A Critical Review. World Development. 19 (6) 607–21.Mannion, A.M. and Bowlby, S.R. (1992). Environmental Issues in the 1990s. Chichester: Wiley & Sons.Mudacumura, G., Mebratu, D. & Haque, S. (2006) Sustainable Development Policy and Administration. New York: CRC Press Taylor & Francis.Orr, D. (1992). Ecological Literacy. Education and the transition to a postmodern world. Albany N.Y.: State University of New York Press.Rees,W. (1990). The ecology of sustainable development. TheEcologist, 20 (1), 18-23.Sachs, W.( 1992) The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London : Zed Books.Selby, D., and Kagawa, F. (2010). Runaway Climate Change as Challenge to the ‘Closing Circle’ of Education for Sustainable Development. Journal of Education for Sustainable Development, 4 (1), 37–50.Springett, D. (2003). Business conceptions of sustainable development. Business Strategy and the Environment, 12, 71–86.Trainer, T.(1990). A rejection of the Brundtland Report., Infa Dossier 77, May-June, p. 77-78.UNESCO (1975). The Belgrade Charter. A Global Framework for Environmental Education. Retrieved from UNESCO website: http://portal.unesco.org/education/en/files/33037/10935069533The_Belgrade_Charter.pdf/The+Belgrade+Charter.pdfUNCED (United Nations Conference on Environment & Development) (1992). AGENDA 21. Retrieved from UN website: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf .UNESCO (1997). Educating for a Sustainable Future: a Transdisciplinary Vision for Concerted Action. Retrieved from UNESCO website: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/popups/mod01t05s01.html .Verstegen, S. & Hanekamp,J. (2005). The sustainability debate: Idealism versus conformism-the controversy over economic growth. Globalizations, 2, 3 , 349-362.WCED (World Commission on Environment and Development) (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.ΕλληνόγλωσσηΑράπογλου, Π. (2007) Οι Μύθοι για την Οικολογική Κρίση. Υπάρχει Λύση;. Περιεκτική Δημοκρατία, 15, Γενάρης-Μάρτης. http://www.inclusivedemocracy.org/pd/is15/issue_15_pantelis_ecological.htm#_edn5Γεωργόπουλος, Α. (2004) «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μερικά Κομβικά Ζητήματα/Προκλήσεις Μπροστά στον 21ο Αιώνα». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 134, 128-142Γεωργόπουλος, Α. (2010). Το υπέρτατο καθήκον προς τη βιόσφαιρα: Αποανάπτυξη. Στο Παπανικολάου, Ε. (επιμ.) Περιβάλλον Κοινωνία Ηθική. 2η Διεθνής Ημερίδα Περιβαλλοντικής Ηθικής (σ. 98-127). Αθήνα: Εκδόσεις Αειφορία.Δημητρίου, Α. (2009) Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.Ευκολίδου, Α., Ράγκου, Π. & Καΐλα, Μ. (2014). Δυσκολίες και εμπόδια για την προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στο ελληνικό σχολείο. Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 14-16 Μαρτίου.Θεριανός, Κ. (2013). Κριτική Παιδαγωγική: τι είναι και τι δεν είναι. Κριτική Παιδαγωγική. Ανακτημένο από το δικτυακό τόπο http://criticeduc.blogspot.gr/2013/02/blog-post_4154.html στις 25-2-2015.Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρία και πράξη. Ξάνθη: Εκδόσεις Σπανίδη.Λατούς, Σ.(2008). Το στοίχημα της αποανάπτυξης. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.Λιαράκου, Γ.& Φλογαΐτη, Ε. (2007). Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αθήνα: Νήσος.Μονμπιότ, Τ. (2008). HEAT. Πώς να σώσουμε τον πλανήτη από τον φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αθήνα: Εκδ. ΨυχογιόςΜπαρμπέρη, Π. (2005). Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την αειφορία. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. ΠΜΣ «Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», Τμήμα Φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, πανεπιστήμιο Αθηνών.Ντάφης, Σ. (1994). Αειφορία και αειφορική ανάπτυξη. Αμφίβιον. τ. 7.Παπαδημητρίου, B. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Μια διαχρονική θεώρηση. Αθήνα: Τυπωθήτω.Παπανικολάου, Α., Ράγκου, Π., Καραμέρης, Α. (2009). Διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για θέματα σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Στο Καίλα, Μ., Κατσίκης, Α., Φώκιαλη, Π., Ζαχαρίου, Α. (2009) Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη: νέα δεδομένα και προσανατολισμοί. (σ. 465-494). Αθήνα: Ατραπός.Rauch, F. (2008). Η σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση. Μια διεπιστημονική πρόκληση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο Φλογαίτη, Ε.& Λιαράκου, Γ. Η έρευνα στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. (σ.57-76). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Ρόκος, Δ.( 2005). Από τη "Βιώσιμη" ή "Αειφόρο" στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις ΛιβάνηΣμπώκος (2015). Η επινόηση της αειφορίας. Πώς επικράτησε το δόγμα της αέναης προόδου. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ.Φλογαΐτη, E.(2005). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία.. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.Φώκιαλη, Π., Μουστάκας, Λ. (2010). Γνώσεις των μαθητών Λυκείου για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την αειφόρο ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης στην πόλητης Ρόδου. Στο Κανελλάκη, Σ., Μαριδάκη, Παπαβασιλείου, Β. (2010) Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και το περιβάλλον. Αθήνα: Πεδίο.