Ευαισθητοποίηση για την ποιότητα της ατμόσφαιρας με νέες τεχνολογίες : Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα APNEE-TU

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.28, 2003, pages 4-7

Issue:
Pages:
4-7
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpe_teyhos_28.pdf
References (1):
  1. 1. Karatzas Κ. and Moussiopoulos Ν. (2000), Development and Use of Integrated Air Quality Management Tools in Urban Areas with the aid of Environmental Telematics, Environmental Monitoring and Assessment 65,451 -458.2. Karatzas K. and Moussiopoulos N. (2000), Urban air quality management and information systems in Europe: legal framework and information access, Journal of Environmental Assessment Policy and Management 2, No. 2,263-272.3. Karatzas K. (2000), Preservation of environmental characteristics as witnessed in classic and modern literature: the case of Greece, The Science of the Total Environment 257(2-3), 213-218.4. Karatzas K., Papadopoulos Α., Ν. Moussiopoulos, E. Kalognomou and A. Bassoukos (2000), Development of a hierarchical system for the teletransmission of environmental and energy data, Telematics and Informatics 17,239-2495. Karatzas K., Moussiopoulos N. and Papadopoulos A. (2001), Web-based tools for environmental management, Environmental Management and Health (τώρα Management of Environmental Quality: An International Journal) 12(4), 356-363.6. Karatzas K., Moussiopoulos N., Fedra Κ., Lohmeyer A and Kouroumlis Ch. (2001 ), A multimedia application for EIA studies, IEEE Multimedia 8, No. 4,71-75.7. T. Bohler, K. Karatzas, G. Peinel, Th. Rose and R.S. Jose (2002), Providing multi-modal access to environmental data-customisable information services for disseminating urban air qualify information in APNEE, Computers, Environment and Urban Systems 26(1 ), 39-61.8. Th. Slini, Κ. Karatzas and N. Moussiopoulos (2002), Statistical analysis of environmental data as the basis of forecasting: and air quality application, The Science of the Total Environment 288,227-237.9. K. Karatzas (2002), Theoretical Investigation of Urban Air Quality Management Systems Performance Towards Simplified Strategic Environmental Planning, Water Air and Soil Pollution: Focus 2, Nos. 5-6,669-676.10. Κ. Karatzas, E. Dioudi and N. Moussiopoulos (2003), Identification of major components for integrated urban air quality management and information systems via user requirements prioritisation, Environmental Modelling and Software 18,173-178.11. Moussiopoulos N., Sahm P., Tourlou P.M., Friedrich R., Simpson D. and Lutz M. (2000), Assessing ozone abatement strategies in terms of their effectiveness on the regional and urban scales, Atmospheric Environment 34, 4691-469912. Moussiopoulos N. (1995), The Athenian photochemical smog intercomparison of simulations (APSIS) study- Preface, Atmospheric Environment 29,3573-3573.13. Moussiopoulos N. (1997), State of the art of air pollution models, needs and trends, International Journal of Environment and Pollution 8,250-259.14. Moussiopoulos N. and Sahm P. (2001 ), The OFIS model: an efficient tool for assessing ozone exposure and evaluating air pollution abatement strategies, International Journal of Environment and Pollution 14,597-606.15. Moussiopoulos N., Sahm P., Munchow S., Tonnesen D., F. de Leeuw and Tarrason L. (2001 ), Uncertainty analysis of modeling studies included in air quality assessments, International Journal of Environment and Pollution 16, 175-190.16. Moussiopoulos N., (ed.), (2003) Air Quality in Cities, Springer, 298 p.lSBN 3-540-00842-x17. Kyrou G., K. Nikolaou, G. Toskas and N. Tsilikas (1998) 'An integrated plan including transportation planning, environmental policy and telematics applications for the metropolitan area of Thessaloniki-Greece', Proceedings of the World Automotive Congress FISITA1998, Paris, France, 1998, Paper F98S030,17 pp18. Nikolaou K., G. Toskas, S. Basbas and M. Mustafa (1999) 'Environmental impacts of transport telematics applications connected to the travel demand management in Thessaloniki', Transport and Air Pollution, P.Sturm (Editor), R.Pischinger (Publisher), VKM-ThD, TU-Graz, Vol. 76, Ì 999, pp.1-619. Νικολάου Κ., Γ. Τόοκας, Σ. Μπάομπας και Μ. Mustafa ( 1999) ' Η περιβαλλοντική όψη των εφαρμογών τηλεματικής οτη θεοοαλονίκη', Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου : Περιβαλλοντική Τεχνολογία οτον 21ο αιώνα HELEC0 '99, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, θεοοαλονίκη, 1999, τ.ΙΙ, οσ.513-51820. Nikolaou Κ., G. Toskas, S. Basbas and M. Mustafa (1999) 'Air quality, urban transport evolution and application of cross-sector telematics in Thessaloniki', Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology, T.Lekkas (Editor), Global NEST-University of the Aegean, Samos, Greece, 1999, Vol.B, pp.291-29821. Nikolaou K., G. Toskas, V. Mizaras and S. Basbas (2000) 'Planning of telematics applications for transport and environment in an urban area', Journal of Environmental Protection and Ecology, 1 (3): 300-30522. Nikolaou K., G. Toskas and S. Vougias (1996) 'Transferability strategy for the implementation of QUARTET technology in Thessaloniki', Proceedings of the 2nd European Workshop: Quartet Plus-User Needs, Spetses, Greece, 1996,14 pp23. Nikolaou K., G. Toskas and S. Vougias (1997) Ά transferability plan of telematics applications for traffic and environment in Thessaloniki', Proceedings of the International Conference on Road Transport Telematics Q+ '97, Gothenburg, Sweden, 1997,13 pp 24. Nikolaou K., G. Toskas, V. Mizaras and S. Basbas (2000) 'The environmental aspect of integrated smart card based services in Thessaloniki', Fresenius Environmental Bulletin, 9(5-6): 341-34625. Mustafa M., G. Giannopoulos, K. Nikolaou and G. Toskas (1999) 'Using smart cards for integrated telematics services: the DISTINCT approach in Thessaloniki', Proceedings of the 6th World Congress on Intelligent Transport Systems ITS '99, Toronto, Canada, 1999, Paper ITSA2004,8 pp26. Nikolaou K., G. Toskas, V. Mizaras and S. Basbas (2000) 'The influence of smart card use on public transport and air quality improvement', Actes INRETS, 70 ( 2 ) : 585-59027. Nikolaou K., G. Toskas, V. Mizaras and S. Basbas (2000) 'Urban air quality, parking services demand and expected impacts of city smart card use', Protection and Restoration of the Environment V, V.Tsihrintzis, G.Korfiatis, K.Katsifarakis and A.Demetracopoulos (Editors), Stevens Institute of Technology-USA / Democritus University of Thrace, pp.999-100628. Nikolaou K., V. Mizaras and G. Toskas (2001) 'Public response to the multi-function smart card use in urban traffic and environment applications', Journal of Environmental Protection and Ecology, 2(3): 533-53629. Τόοκας Γ. και Κ. Νικολάου (2002) 'Βελτίωση της κυκλοφορίας και του αοτικού περιβάλλοντος με εφαρμογές τηλεματικής', Πρακτικά Ιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, θεοοαλονίκη, 2002, σσ. 58-63