Η Ευέλικτη Ζώνη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Σκέψεις με αφορμή μια έρευνα

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.35, 2006, pages 6-8

Issue:
Pages:
6-8
Section Title:
Αφιέρωμα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpet35.pdf
References (1):
  1. 1. Γεωργόπουλος Α. - Τοαλίκη Β., (1993), Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα.2. Καλαϊτζίδης Δ. - Ουζούνης Κ., (2000), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: θεωρία και Πράξη, Σπανίδης, Ξάνθη.3. Μάναλης Π. - Μαργαρίτη Σ. - Σούρμπη Α. - ΠλατανιστιώτηΣ.—ΛΛακρίδηςΓ., (2005), Οπαράγων«χρόνος»στα σχολικά προγράμματα Π.Ε., Πρακτικά Ιου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε.4. Μπαγάκης Γ. (Επιμ.) (2001), Εμπειρίες και σκέψεις εκπαιδευτικών για τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Μεταίχμιο, Αθήνα.5. Μπαζίγου Κ. (2005), Π.Ε. για την αειψορία: Μια μεταμοντέρνα επαγγελματική πρόκληση για τους καθηγητές Πρακτικά Ιου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε.6. Παπαδημητρίου Β., (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο, Τυπωθείτω, Δαρδανός Γ, Αθήνα.7. Συμπεράσματα Ομάδων Εργασίας, (2000), Πανελλήνιο θεματικό Συνέδριο Π.Ε.: Εμπειρίες και προοπτική της Π.Ε. στην Ελλάδα, Κλειτορία 4-5 Σεπτεμβρίου, ΚΕΜΕΤΕ- ΟΛΜΕ.8. Τρικαλίτη Α., (2005), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, στο συλλογικό τόμο για την Π.Ε., Γεωργόπουλος Α., Gutenberg.9. Φλογαίτη Ε. (1993), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα