Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πραγματικότητα : Το προφίλ των εκπαιδευτικών

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.36, 2006, pages 19-22

Issue:
Pages:
19-22
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpet36.pdf
References (1):
  1. Βαχτοεβάνου, Μ. ( 1999) «Στάσεις εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης για την Π.Ε». Στα Πρακτικά του Ιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα^ Βαχτοεβάνου, Μ & Απανωμεριτάκη, 0. (2003). ΟδηνΡ • γός για περιβαλλοντικά ταξίδια. θεοοαλονίκη: Εκδόοεις Γραφείων Π.Ε. Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής θεσσαλονίκης.Γιαννακάκη, Μ. (1999) «Οργάνωση και πολιτική της Π.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη», Διοικητική Ενημέρωοη, 15, σσΐ 20-126.Γούπος, θ . (2001). Αξιολόγηση παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από τους εκπαιδευτικούς Προσχολικής.Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Σύγχρονη Εκπαίδευση. 118.0.146.Γούπος, θ . (2004). «Η δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης με προγράμματα Π.Ε.» Στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Ανάπτυξη- Π.Ε.- Τοπικές Κοινωνίες» Ουρανούπολη Χαλκιδικής.Ααοκολιά, Μ.(2000). «Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις βασικές γνώσεις και ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός στην Π.Ε» Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης του 21 ου αιώνα » Λάρισα οσ 237-243.Καλαϊτζίδης, Δ.(2003). « Παιδαγωγικό υλικό για την Π.Ε.: πόσοι το γνωρίζουν». Στο Πανελλήνιο Συμπόσιο- Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικού υλικού για την Π.Ε. (Υπ. Έκδοσης .Β. Ψαλλιδάς).Σειρά Οικολογία, Αθήνα: Εκδόσεις. Λιβάνη. οσ 302-308.Κρίβας, Σ. (2000). « Η επίδραση των αντιλήψεων και των προτιμήσεων των δασκάλων για διάφορους περιβαλλοντικούς χώρους στη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων: μια εμπειρική έρευνα σε δασκάλους». Στο Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 21 ου αιώνα. Προοπτικές και δυνατότητες, Λάρισα, οσ 234-235.Λιάκου, Ε.(2004). « Η Π.Ε. από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών και μαθητών στην Α/θμια Ν.Κορινθίας» στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Π.Ε. «Βιώσιμη Ανάπτυξη- Π.Ε.- Τοπικές Κοινωνίες» Ουρανούπολη Χαλκιδικής .Παπαδημητρίου, Β, Αντωνιάδου, Ν.(1990) «Μια πρακτική προσέγγιση της Π.Ε. στο Δημοτικό σχολείο» , Σύγχρονη Εκπαίδευση, 53. οσ. 51-56Παπαναούμ, Ζ. (1998). «Περιβάλλον και εκπαίδευση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών:μια εμπειρική προσέγγιση» , Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 28,ος.149-169Παντής, Ι., Παρασκευόπουλος, Σ., Σγαρδέλης, Σ., Στάμου. Γ., Κορφιάτης, Κ. (1996). Καταγραφή των απόψεων, της οτάοης και της ουμπεριφοράς των νέων οχετικά με το περιβάλλον οτην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. Νέα Σύνορα-ΛιβάνηΠ.Ε.ΕΚ.Π.Ε & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (έκδοση) (1999γ). Το Κεφάλαιο36 της Ημερήσιας Διάταξης 2/(Agenda 21)., Αθήνα.Ράπτης, Ν.(1999). « Απόψεις δασκάλων για το περιβάλλον και την Π.Ε.» στα Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Π.Ε. Αθήνα σσ120-122.Σκαναβή,Κ. (2003).ίί//;ε/ώοε/(ν/θΓθ/;όθί;/;ο/7ερ/βαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση, ΜυτιλήνηΣπυροπούλου, Δ. (2001). «Αξιοποίηση Ερευνών ΠΕ από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων. Τεύχος 4, http://www. Pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos 4/05°/o20spyropoulou%2050-59.doc [προσπέλαση 1-3-05.]ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι (2002), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών, Τόμος Β, ΑθήναΥΠ.Ε.Π.Θ (2002). Ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης και λειτουργίας των ΚΠΕ, καθηκόντων των απασχολουμένων σε αυτά και των αντιστοίχων θεμάτων και καθηκόντων των Υπευθύνων Π. Ε. των τοπικώνΔ/νοεωνΑ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Υπουργική Απόφαση 57905/Γ2/. Αθήνα.Χατζηφωτίου, Α. (2000). « Ομοιότητες και διαφορές στις απόψεις μεταξύ Ελλήνων και Αγγλων δασκάλων για την Περιβαλλοντική Αγωγή». Στο Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 21 ου αιώνα. Προοπτικές και δυνατότητες, Λάρισα. ο. 257.Palmer, J.A. (1998). Environmental Education in the 21st Century. London-N.Y: Routledge Scolombre,S. (1987). Environmentalism and the evolving Information Society. The Environmentalist, 7(4),283-289 Στο Β. Παπαδημητρίου κά. Η πληροφορική του σχολείου αρωγός στην προώθηση της Π.Ε οτο Γ. Καλκάνης (επ) Οι φυσικές επιστήμες και η Τεχνολογία οτην Α/θμια Εκπ/οη. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών.Jeronen,E & Kaikkonen, M. 2002. “Thoughts of Children and Adults about the Environment and Environmental Education” στο International Research in Geographical and Environmental F<kaJfon,Vol.ll, No4UNESCO (1978). Intergovernmental Conference on Environmental Education, Tbilisi. (USSR,14-26 October 1977).Final Report.UNESC0-UNEP(1988). International Strategy for Action in the Field of Environmental Education and Training for the 1990s. ParisQUNESCO__