Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.40, 2008, pages 12-15

Issue:
Pages:
12-15
Section Title:
Αρθογραφία
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpet40.pdf
References (1):
  1. Βαλάκας, Ι. (1999). Η λειτουργία του εκπαιδευτικού χώρου. Στο Κόκκος, Α. (επιμ.). Εκπαίδευση Ενηλίκων-τ. Δ': Εκπαιδευτικές ΜέθοδοιΟμάδα Εκπαιδευομένων. Πάτρα: Ε.Α.ΠΒεργίδης Δ. (1999). Αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο, Στο Κόκκος, Α. (επιμ.). Εκπαίδευση ενηλίκων-τ. Γ': Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων. Πάτρα: ΕΑΠ. Courau, S. (2000). Τα βασικά «Εργαλεία» του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Αθήνα:Μεταίχμιο.Γιαννακοπούλου, Ε.(2004). Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Κεφ.7, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΕ, http://www. adulteduc.gr/ (6-12-2004).Πυροβέτση, Μ. (2004). Χρήση εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 32, 5-8