Το κλίμα αλλάζει. Οι αντιλήψεις των μαθητών αλλάζουν; : Διδακτική προσέγγιση για την κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και των επιπτώσεών του

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.41, 2008, pages 11-14

Issue:
Pages:
11-14
Section Title:
Κλιματική αλλαγή
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/sites/default/files/issues/pdf/peekpet41.pdf
References (1):
  1. - Βουδρισλής, Ν., Λαμπρινός Ν., (2007). Διδακτική προσέγγιση για την κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, του λιώσιμου των πάγων και των επιπτώσεώντους. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 6919-926, Ιωάννινα.- Χρηστίδου, Β., (2001). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η μείωση του όζοντος. Στο: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Τόμος Β', ΕΑΠ, Πάτρα.- Brody, Μ., (1991). Understanding of pollution among 4th, 8th, and 11th, grade students. Journal of Environmental Education, 22, 24-33.- Boyes E., Stanisstreet M., (1993). The «Greenhouse Effect»: children’s perceptions of causes, consequences and cures. International Journal of Science Education, 15, 5, 531-552.- Bybee, R.W., (1993). Reforming science education-social perspectives and personal reflections. New York: Teachers College Press.- Gilbert, J., Osborne, R., Fensham. P., (1982). Children’s science and its consequences for teaching, Science Education, 66, 4, sel. 623-633.- Groves F., Pugh A. (1999). Elementary Pre-Service Teacher Perceptions of the Greenhouse Effect, Journal of Science and Technology, vol. 8, noi, pp.75-81.- Gunstone, R., (1988). Learners in Science Education, στο: Fensham. P. (επιμ.), Development and Dilemmas in Science Education, London: The Falmer Press, σελ. 73-95.- Intergovernmental Panel On Climate Change, (2001). Working Group 1 Third Assessment Report, January 2001 Summary for Policy Makers, Geneva, Switzerland.- Jeffries, H., Stanisstreet, M., Boyes, E., (2001). Knowledge about the “Greenhouse Effect”: have college students improved?, Research in Science & Technological Education, vol 19, No 2, pp. 205-221.- Khalid, T., (2001). Pre-service teachers’ misconceptions regarding three environmental issues. Canadian Journal of Environmental Education, 6, pp 77-101- Koulaidis V., Christidou, V, (1999). Models of students thinking Concerning the Greenhouse Effect and Teaching Implications. Science Education, 83, 559-576.- Meadows G., Wiesenmayer, R., (1999). Identifying and addressing students’ alternative conceptions of the causes of Global Warming: The need for cognitive conflict. International Journal of Science Education, 8, 3, 235-239.- Osborne, R., Freyberg, P., (1985). Children’s Science, στο: Osborne, R., Freyberg, P., (επιμ.), Learning in Science-the implications of children’s science, Auckland: Heineman.- Papadimitriou, V., (2004). Prospective Primary Teachers’ Understanding of Climate Change, Greenhouse Effect, and Ozone Layer Depletion. Journal of Science Education and Technology, 13, 2, 299-307.- Ross, S., (1991). Physics in the global greenhouse. Physics Education, 26, 175-181.- Rye, J., Rubba, P., and Wiesenmayer, R., (1997). An Investigation of Middle School Students’ Alternative Conceptions of Global Warming. International Journal of Science Education, 19(5), 527-551.- Voudrislis, N., Lambrinos N., (2006). Sea level rise and Greenhouse effect: Do primary school pupils think that the two phenomena are connected? In the Proceedings of 2nd International Conference on Environmental Research and Assessment, Bucharest, October 2006, pp.118-127