Η «Φλογέρα του Βασιλιά» : του Κωστή Παλαμά

Part of : Παρνασσός ; Vol.Α, No.1-2, 1959, pages 59-74

Issue:
Pages:
59-74
Section Title:
Αφιέρωμα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
"Ομιλία εις τήν αινούσαν τοΰ « Παρνασσού » την 23ην Μαρτίου 1959, είς τήν σειράν των εκδηλώσεων του « "Ετους Παλαμά >. Ό ομιλητής από πολλών ετών έχει εκδηλώσει τήν πρόθεσιν να εκδώση υπομνηματισμένον Ιστορικοφιλολογικώς το κείμενον τής Φλογέρας