[Βιβλιοκριτική] ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑ, Ό Μακεδόνικος άγων εις τήν περιοχήν τών Σερρών κατά το 1907 ( Έκθέσεις του προξένου Σακτουρη ).

Part of : Παρνασσός ; Vol.Α, No.1-2, 1959, pages 227-229

Issue:
Pages:
227-229
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ό Μακεδόνικος άγων εις τήν περιοχήν τών Σερρών κατά το 1907 ( Έκθέσεις του προξένου Σακτουρη ). "Εκδοσις κειμένων, σημειώσεις υπό ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑ. Εισαγωγή υπό Π. ΠΕΝΝΑ. Άνάτυπον εκ του Γ' τόμου τών « Σερραϊκών Χρονικών ». 'Αθήναι 1958, σ. 1 -144.