[Βιβλιοκριτική] ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, Παρωνύμια και σκωπτικά ονόματα έν Σύμη (Ταπαραβγόλια).

Part of : Παρνασσός ; Vol.Α, No.1-2, 1959, pages 230-232

Issue:
Pages:
230-232
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, Παρωνύμια και σκωπτικά ονόματα έν Σύμη (Ταπαραβγόλια). Άνατυπον εκ του «Δωδεκανησιακού Αρχείου », τόμ. Γ ' (1958). Άθηναι 1958. 8ον, σελ.51.