Άφιέρωσις του Μ. Φωτεινοπούλου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.24-26, 1977, pages 599-600

Issue:
Pages:
599-600
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Προς ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας 'Ιωάννη Σκαρλάτω Γρηγορίου Γκίκα Βοεβόδα