Ἀγάπη καὶ πολιτισμός

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.62, No.1, 1991, pages 77-90

Issue:
Pages:
77-90
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. 1. Ευαγγέλου Δ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , Ηρωίδες τής χριστιανικής αγάπης. Αι διακόνισσαι δια των αιώνων, εν 'Αθήναις 1949.2. Ευαγγέλου Δ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , Ιστορία του χριστιανικού πολιτισμού, 'Αθήναι 1950.3. Ευαγγέλου Δ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , Οικοδόμοι πολιτισμού, εν 'Αθήναις 1962.4. Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Ή αγάπη ως μέσον αποφυγής άπο τον άπομονωτισμον καί επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, εν: Η ΑΓΑΠΗ ως παράγων κοινωνικής προόδου καί αναπτύξεως των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, έκδοσις Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων, 'Αθήναι, Νοέμβριος 1969, σελ. 51-57.5. Ευαγγέλου Δ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , Χριστιανισμός καί Πολιτισμός, 'Αθήναι, 1980.6. Ευαγγέλου Δ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , Σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας εις τον τομέα τής Κοινωνικής Προνοίας, 'Αθήναι, 1983.7. Ευαγγέλου Δ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , Χριστιανισμός καί Πολιτική, 'Αθήναι, 1984.8. Ευαγγέλου Δ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , 'Ιστορία καί Θεωρία τής εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας, 'Αθήναι, 1985.9. Βασιλείου Ί ω α ν ν ί δ ο υ , Ή καινή εντολή τής αγάπης, Θεσσαλονίκη, 1950.10. Παναγιώτου Μ π ρ α τ σ ι ώ τ ο υ , Χριστιανισμός καί Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη, 1941.11. Παναγιώτου Μ π ρ α τ σ ι ώ τ ο υ , Το νόημα τής αγάπης. Λόγος Πρυτανικός, εν 'Αθήναις 1956.12. Νίκου Ψ α ρ ο υ δ ά κ η, Ή επανάσταση τής αγάπης — Ή χριστιανική λύση του κοινωνικού προβλήματος, εκδοσις πέμπτη, 'Αθήνα 1966.13. Johannes H e s s e n , Το νόημα τής ζωής. μτφρ. Εύαγγ. Θεοδώρου, 'Εκδόσεις Κ. Κακουλίδη, 'Αθήναι.14. F. Η i r 11 e r (έκδ.), Nur die Liebe kann erziehen, 1948.15. W. Ko ss e — L. Ρ r ο h a s k a, Liebe, έν: Lexikon der Pädagogik, Neue Ausgabe, Dritter Band, Freiburg - Basel - Wien 1972, σελ. 106-107.16. Α. Ν y g r e η, Eros und Agape, 1930.17. L. Ρ r ο h a s k a, Pädagogik der Begegnung, 21964.18. Karl R a h n e r , Liebe, έν: Sacramentum Mundi, τόμ. 3, Freiburg - Basel - Wien 1969, στ. 252.19. Josef R a t z i n g e r , Geschichte der Theologie der Liebe, έν: Lexikon der Theologie und Kirche, τόμ. 6, Freiburg 1961, στ. 1032-1038.20. H . S c h o l z , Eros und Caritas, 1936.21. E. W i 1 k e η s, Theologie und Politik, 21964.