[Βιβλιοκριτική] Βασ. Δ. Χαρώνη, Παιδαγωγική ανθρωπολογία Ιωάννου Χρυσοστόμου,τ. Α' (μέ τή συνεργασία Ούρ. Α. Λανάρα)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.64, No.4, 1993, pages 860-861

Issue:
Pages:
860-861
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βασ. Δ. Χαρώνη, Παιδαγωγική ανθρωπολογία Ιωάννου Χρυσοστόμου,τ. Α' (μέ τή συνεργασία Ούρ. Α. Λανάρα), 'Αθήναι 1993, σελ. 784.