Σχεδίασμα φαινομενολογίας τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ μοναχισμοῦ

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.65, No.1, 1994, pages 7-24

Issue:
Pages:
7-24
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Το Άγιον Όρος ώς φορενςκαί ώς παράγων πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 1963. Τού ίδιου,«Άθως - Μοναχικός βίος καί Κανονισμοί», ΘΗΕ (= Θρησκ. καίΗθική Έγκνκλοπ.) 1 (1963) 926-928. Τού ίδιου, Ή ανθρωπιστικήκαι πολιτιστική διάστασις τού μοναστικού ιδεώδους, Αθήναι, 1983.Τού ίδίου, «Άγιον Όρος», Οί Θρησκείες (Εκπαιδευτική Έλλην.Έγκυκλοπ. 21), Εκδοτική Αθηνών, 1992, 12α - 15α. Τού ίδίου,«Μοναχισμός», Οί Θρησκείες 2706 - 277α. 'Ιερωνύμου Ι. Κο-τσώνη, «Μοναχών Τάξις (Κανονικον Δίκαιον)», ΘΗΕ 9 (1966)36-39. Νικ. Λούβαρι, Άθως, ή πύλη τού ουρανού, Αθήναι 21962.Δημητρίου Σιμού Μπαλάνου, Πατρολογία, έν Αθήναις 1930.Βασιλείου Στεφάνι δ ου, 'Εκκλησιαστική Ιστορία απ ' αρχής μέχρισήμερον, Αθήναι, 1948. Χαριλ. Σ. Τζώγα, «Μοναχισμός»,ΘΗΕ 9 (1966) 18-35. Berthold Altaner, Patrologie, Freiburg i.Br. 51958. Hans-Georg Beck, Kirche und theologische Literaturim byzantinischen Reich, München 1959. Ernst Benz, Geist undLeben der Ostkirche, Hamburg 1957. P. Cousin, Précis d' histoiremonastique, Paris 1956. Chr. Dahm, Athos, Berg der Verklärung,Offenburg 1959. «Decretum de Oecumenismo "Unitatis Redintegratio"»: Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 90-112. «Decretum de accommodatarenovatione vitae religiosae "Perfectae Caritatis"»: ActaApostolicae Sedis 58 (1966) 702-712. F. Dölger, «Mönchtum imbyzantinischen Osten», LThK (= Lexikon für Theologie und Kirche,Freiburg) 7 (1962) 547-548. E. Feigl, Athos, Vorhölle zum Paradies,Wien 1982. Johannes Feiner, «Dekret über den Ökumenismus-Kommentar», LThK Παράρτημα, Teil II, 1967, 9-126. A.-J. Festugière,Les moines d' Orient, Paris 1961. Kurt Goldammer, Die Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Το Άγιον Όρος ώς φορενςκαί ώς παράγων πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 1963. Τού ίδιου,«Άθως - Μοναχικός βίος καί Κανονισμοί», ΘΗΕ (= Θρησκ. καίΗθική Έγκνκλοπ.) 1 (1963) 926-928. Τού ίδιου, Ή ανθρωπιστικήκαι πολιτιστική διάστασις τού μοναστικού ιδεώδους, Αθήναι, 1983.Τού ίδίου, «Άγιον Όρος», Οί Θρησκείες (Εκπαιδευτική Έλλην.Έγκυκλοπ. 21), Εκδοτική Αθηνών, 1992, 12α - 15α. Τού ίδίου,«Μοναχισμός», Οί Θρησκείες 2706 - 277α. 'Ιερωνύμου Ι. Κο-τσώνη, «Μοναχών Τάξις (Κανονικον Δίκαιον)», ΘΗΕ 9 (1966)36-39. Νικ. Λούβαρι, Άθως, ή πύλη τού ουρανού, Αθήναι 21962.Δημητρίου Σιμού Μπαλάνου, Πατρολογία, έν Αθήναις 1930.Βασιλείου Στεφάνι δ ου, 'Εκκλησιαστική Ιστορία απ ' αρχής μέχρισήμερον, Αθήναι, 1948. Χαριλ. Σ. Τζώγα, «Μοναχισμός»,ΘΗΕ 9 (1966) 18-35. Berthold Altaner, Patrologie, Freiburg i.Br. 51958. Hans-Georg Beck, Kirche und theologische Literaturim byzantinischen Reich, München 1959. Ernst Benz, Geist undLeben der Ostkirche, Hamburg 1957. P. Cousin, Précis d' histoiremonastique, Paris 1956. Chr. Dahm, Athos, Berg der Verklärung,Offenburg 1959. «Decretum de Oecumenismo "Unitatis Redintegratio"»: Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 90-112. «Decretum de accommodatarenovatione vitae religiosae "Perfectae Caritatis"»: ActaApostolicae Sedis 58 (1966) 702-712. F. Dölger, «Mönchtum imbyzantinischen Osten», LThK (= Lexikon für Theologie und Kirche,Freiburg) 7 (1962) 547-548. E. Feigl, Athos, Vorhölle zum Paradies,Wien 1982. Johannes Feiner, «Dekret über den Ökumenismus-Kommentar», LThK Παράρτημα, Teil II, 1967, 9-126. A.-J. Festugière,Les moines d' Orient, Paris 1961. Kurt Goldammer, Die