[Βιβλιοκριτική] Δημήτριου Ζ. Σοφιανού, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων (κατάλογος περιγραφικός τών χειρογράφων κωδίκων τών αποκειμένων εις τάς Μονάς τών Μετεώρων), τόμ. Δ': Τα χειρόγραφα τής Μονής 'Αγ. Τριάδος

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.65, No.1, 1994, pages 197-199

Issue:
Pages:
197-199
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημήτριου Ζ. Σοφιανού, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων (κατάλογος περιγραφικός τών χειρογράφων κωδίκων τών αποκειμένων εις τάς Μονάς τών Μετεώρων), τόμ. Δ': Τα χειρόγραφα τής Μονής 'Αγ. Τριάδος, Μέρος Α', σελ. λη' + 527' Μέρος Β', σελ. 537-866 + πίν. Α'-ΠΑ' ύδατοσήμων + Ι-ΧΙΠ (έγχρ.) + 1-214 πανομοιότυπων τών χφφ, 'Αθήναι 1993.