Ὁ ἐκχριστιανισμὸς τοῦ Ἀμιρᾶ στὸ ἔπος τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτη : στὰ πλαίσια τῶν χριστιανοϊσλαμικῶν σχέσεων τῶν ὑστεροβυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν χρόνων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.65, No.2, 1994, pages 262-292

Issue:
Pages:
262-292
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):