[Βιβλιοκριτική] Δεσπως Άθ. Λιάλιου, Ερμηνεία τών Δογματικών καί Συμβολικών κειμένων της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τόμος Β: Ερμηνεία τής 'Εκθέσεως τών Διαλλαγών, τών Β' και Γ' Επιστολών τοϋ άγ. Κυρίλλου προς Νεστόριο καί oυvφων ί. κανόνων τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.65, No.2, 1994, pages 401-403

Issue:
Pages:
401-403
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δεσπως Άθ. Λιάλιου, Ερμηνεία τών Δογματικών καί Συμβολικών κειμένων της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τόμος Β: Ερμηνεία τής 'Εκθέσεως τών Διαλλαγών, τών Β' και Γ' Επιστολών τοϋ άγ. Κυρίλλου προς Νεστόριο καί oυvφων ί. κανόνων τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου, 'Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 375 καί μετά τοΰ Παραρτήματος τών κειμένων σσ. 404.