[Βιβλιοκριτική] Κωφού Εύαγγέλου, Ή βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού Ζητήματος στά χρόνια τής Κατοχής καί στην ’Αντίσταση

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.30, No.1, 1989, pages 167

Issue:
Pages:
167
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μακεδονικό ζήτημα
Notes:
Κωφού Εύαγγέλου, Ή βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού Ζητήματος στά χρόνια τήςΚατοχής καί στην ’Αντίσταση, σελ. 68, Άθηναι 1989; Εν. Kofos, The impact of theMacedonian question on civil conflict in Greece 1943-49, pp. 46, Athens 1989.