Ανασκαφή στον προϊστορικό οικισμό του Αρχοντικού κατά το 1997

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.11, No.1, 1997, pages 165-177

Issue:
Pages:
165-177
Parallel Title:
Excavation at the prehistoric settlement of Arhondiko in 1997
Author:
Abstract:
The excavation at the prehistoric settlement of Archontiko continued in 1997aiming at the further horizontal research of the most significant phase with timberpostframed dwellings. The new sections were situated on the North, South and Eastof the area that was already excavated. A destruction level seems to cover the remainsof that phase.Furthermore, with two new sections in the east slope of the toumba, we intendto investigate the stratified sequence of the earlier phases.In 1995 we started a project in collaboration with the geological department ofthe University of Thessaloniki, in order to reconstruct the palaeoenvironment. Theproject focuses on the investigation of the penetration of the sea into the northernarea of the Yannitsa plain.The first data of the survey indicated that the bay formed 5 klm. from Archontikowas more or less like the bay of Thessaloniki. This situation changed duringthe next millennia. The Archontiko bay changed into a shallow, not fully salted, lagoonand later into a fresh water lake.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
προϊστορία, Πέλλα, συνέδρια
Notes:
Περιέχει παράρτημα με τίτλο, Αρχοντικό 1997: Προκαταρκτικά δεδομένα από την αρχαιοβοτανική έρευνα στον οικισμό, από την Σουλτάνα Βαλαμώτη., Περιέχει εικόνες