Σωστικές ανασκαφές Θεσσαλονίκης

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.2, No.1, 1988, pages 271-282

Issue:
Pages:
271-282
Parallel Title:
Rescue excavations at Thessaloniki
Author:
Abstract:
This paper focuses on the presentation of the rescue excavations carried out by the 9th Ephorate of Byzantine Antiquities in Thessaloniki in 1988.Two rescue excavations, one in the building ground once called «Chortiate Stoa», and the other at 3 Hagios Nikolaos street are briefly presented. Furthermore, the finds of rescue excavations at Ano Polis (in the Upper City),where the remains of Byzantine Thessaloniki are traced, are also described: 1) the researchof the cistern at 90 Olymbiados street, 2) the research of the three cisterns in the building grounds at 10 Eptapyrgiou street, 3 Arsinoes street and Kastoros street, and 3) the excavation of the system of water supply east from the Eptapyrgion, which provided evidence for the water supply of the city by the aquedact of Mt. Chortiates. The discovery of a pottery workshop at 93 Monasteriou street, beyond the western wall is also presented. Finally, part of the Christian cemetery located beyond the eastern wall of Thessaloniki was excavated. Three graves decorated with paintings were found in the court yard of the 1st Secondary School for Boys; two more graves were also discovered in the building ground where the Byzantine Museum will be constructed. Furthermore, 72 graves were also found in the area around the hospital «Hagios Demetrios»; most of them belong to an organized cemetery of vaulted tombs.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες