Σωστική ανασκαφή στην Αμφίπολη

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.2, No.1, 1988, pages 371-384

Issue:
Pages:
371-384
Parallel Title:
The find of a rescue excavation at Amphipolis
Author:
Abstract:
The field of B. Ioannidis in the modern village of Amphipolis was excavated this year due to building activities. The research revealed eight walls of rough stones which belong to three rooms (A,B, C) of an ancient building. Rooms A and B were only partially preserved, while part of room C lies in the southern unexcavated part of the field. The scattered excavational data do not provide much evidence of the character of the building, but its simplified construction recalls a simple edifice. It is located in the northern or northwestern part of the fortified city, where the majority of the population lived in antiquity. There is no excavational evidence of the time and the cause of the destruction of the building. However, it is highly probable that there was need for flat areas on the highest parts of the hill, due to the complex history of Amphipolis and the increasing population; these plateaus were created by filling the slopes with earth. Thus, more useful space was created in the city and the excavated building was probably covered with fill during such an operation. The rich and various finds recall the history and civilization of the city. There is one single layer of fill in the trench; it consists of dark soil comprising black-glazed West-Slope pottery, many fragments of pointed unglazed amphorae with stamped handles, some sherds of Red and Black Figure vases, fragments of statuette sand clay protomes, iron and bronze nails and sheets of metal, a variety of clay loom weights, fragments of lamps and other marble artifacts. All these finds are dated to the Hellenistic period and more precisely from the mid-4th to the mid-3rd century B.C.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αμφίπολη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες