Σωστικές ανασκαφές στην πόλη της Βέροιας

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.6, No.1, 1992, pages 93-110

Issue:
Pages:
93-110
Parallel Title:
Rescue excavations at Veroia
Author:
Abstract:
Two of the recent rescue excavations at the building-grounds of Véroiayielded significant results. Part of a Roman bath at the southwestern part of the city, outside the southern fortification wall, was located. Part of the caldarium with the hypocaustsand the mouth of the praefurnium at the basement was excavated. Five rows of small columns made of circular bricks and a vaulted opening at each one of the three sides were preserved. The central room of the ground floor is united, except for its northern part, where parts of at least two rooms equipped with different floors. Part of a mosaic floor decorated with geometric patterns, and, located in that room dates to the 3rd century A.D. Four rock-cut pit-graves dated to the Archaic and Classical periods (mid-6th to mid-5th century B.C.) were found in the northeastern cemetery of the city. This discovery is significant for the history of Véroia, since the first habitation of the city changed: it was thought that the habitation started in the late 5th century B.C., while new evidence suggests a dating, at least onecentury earlier. The graves yielded two Corinthian vases, an amphoriskos and an aryballos, a local pot with one handle, an Ionic cylix and a black-figure lekythosof the Megaira painter workshop. The above vases and those from the widerarea —a Corinthian Kotyle, a Corinthian aryballos and a black-figure lekythos-provide scattered evidence for an early and insignificant habitation in the area where later Véroia was founded.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Βέροια, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες