Από τις ανασκαφές της Θεσσαλονίκης κατά το 1992

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.6, No.1, 1992, pages 305-310

Issue:
Pages:
305-310
Parallel Title:
Excavation at Thessaloniki in 1992
Author:
Abstract:
An early Roman building was discovered at 17, Krystalle street. It consists of two walls, one vertical to the other (7.40 and 1.35 m. long.) and the foundation of a floor made of stones and plaster. The originally sloping area was flattened by means of agglomeration of soil, which was the material from the destruction of late Hellenistic and early Roman buildings; it included sherds from black-glazed, stamped, Arretine and plain functional vases. Pits and wells cut in the 3rd century A.D. interrupted the earlier layers. Part of the eastern cemetery of Thessaloniki was excavated at the northeastern angle of the area occupied by the International Fair of Thessaloniki; it was used from the early Hellenistic to the early Christian period. Fifty graves were excavated: they are primarily simple shafts covered with tiles, while cist-, pit-graves and burials in pots are also represented. The Hellenistic graves were found in the deeper layers: they were rectangular shafts cut into the natural soil, with their walls coated with a thin layer of plaster, and evidence for the existence of a wooden couch. They yielded rich grave goods and date tothe late 4th or early 3rd century B.C.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες