Νεότερα ευρήματα από σωστικές ανασκαφές στη Θεσσαλονίκη

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.6, No.1, 1992, pages 311-326

Issue:
Pages:
311-326
Parallel Title:
Recent finds from rescue excavations
Author:
Abstract:
1) Excavation at 13, Apollonias street: seventeen Early Christian graves (4th-6th century A.D.) were discovered, fourteen of them were excavated, two cist-graves and twelve vaulted ones. One grave was decorated with wall paintings with birds, crosses and plants which survived. In the 6th century a building was built above the graves, whose walls, fragments of marble and mosaic floors and pipes survived. The graves, apart from one, were looted and therefore their grave goods, which were found, were not noticeable.2) Excavation at 3, Kalapothaki street: Part of the sea wall of Thessaloniki(2.60 m. 1. and 1.45 m. thick and 1.50 m. high above sea level) was excavated. A characteristic feature of the wall is a retaining wall of the inner face (1.05m. 1. and 0.87 m. w.). Three building phases are evident: an early Christian, a Byzantine and a post-Byzantine.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες