[Βιβλιοκριτική] Fabula, Zeitschrift für Erzählforschung

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΣΤ, 1990, pages 286-291

Issue:
Pages:
286-291
Section Title:
Βιβλιοκρισίες βιβλίων και περιοδικών
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Fabula, Zeitschrift für Erzählforschung. Journal of Folktale Studies. Revue d’Études sur la Conte Populaire, Walter de Gruyter, Berlin /N. York, Bd. 32 (1991)· 33 (1992)