Παλαιοχριστιανικόν κτίσμα εν τη πόλει της Βέροιας

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.VII, No.2, 1974, pages 174-183

Issue:
Pages:
174-183
Parallel Title:
An early christian building in Veroia
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
In the summer of 1972, during the excavations on a vacant property of the Porfyri brothers located on Kara- tassou street in Véroia, a large part of an early Christian building was discovered. The excavation has revealed four areas, the floors of which is differently overlaid. The marble pavement that overlies the main central area isΑΡΧΑΪΚΟΝ ΑΕΤΩΜΑ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣΤον ’Οκτώβριον του 1973, κατά τήν εκσκαφήν θεμελίων εις τό οίκόπεδον του Θεμ. Γιοβάνη, είς θέσιν Φιγαρέττο Κανονιού Κερκύρας, άπεκαλύφθη τό αριστερόν τμήμα σημαντικότατου αναγλύφου αρχαϊκού αετώματος ( ε ί κ. 1 ■ ε ΐ κ. εξωφύλλου ). Άποτελεΐται έκ δύο συνεχομένων πλακών, συνολικού μήκους 2,73 μ., μεγίστου ύψους 1,295 μ. καί ελάχιστου 0,688 μ., έφαρμοζουσών έπακρι- βώς μεταξύ των. Αί προς τα αριστερά καί δεξιά πλευραί τού σωζομένου τμήματος τού άετώματος είναι τεθραυσμέναι άνω- μάλως.Ή παράστασις, έντόνως εξεργος, είκο- νίζει σκηνήν συμποσίου, κατατάσσεται δέ είς δύο ζώνας : τήν άνωτέραν, ήτις είχε σχήμα λίαν αμβλυγωνίου ισοσκελούς τριγώνου, καί τήν κατωτέραν, ήτις είναι νΰν μέν περίπου σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, είχεν όμως σχήμα τραπεζιοειδές."Αν καί ή όλη παράστασιςthe most important, arranged beautifully into geometric designs that still remain in a very good condition.This find is especially significant because an Early Christian building has not previously been discovered in Véroia and for this reason is extremely important for the history of that city.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Παλαιοχριστιανική εποχή
Notes:
Περιέχει εικόνες