[Βιβλιοκριτική] Dorson, Richard M., Folklore in the Modern World

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 338-339

Issue:
Pages:
338-339
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Richard Μ. Dor son (Editor), Folklore in the Modern World. The Hague-Paris (Mouton Publishers) 1978. Σχ. 8o, σελ. 364