[Βιβλιοκριτική] Karlinger, Felix, Einführung in die romanische Volksliteratur

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΑ, 1978, pages 364-365

Issue:
Pages:
364-365
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Felix Karlinger, Einführung in die romanische Volksliteratur, I. Die romanische Volksprosa, Max Hueber Verlag, München 1969, So, σ. 333