Ήθη και έθιμα Σωζοπόλεως

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 115-226

Issue:
Pages:
115-226
Parallel Title:
Moeurs et coutumes de Sozopolis,
Author:
Abstract:
Sozopolis, l'actuelle Sozopol, est le nom moderne de l’antique Apollonie, colonie grecque sur la Mer Noire. Elle se trouve sur la côte bulgare,à proximité de Burgas ou Pvrgos, sur les bords du golfe du même nom.A la suite de l'échange des populations gréco-bulgare, en 1923, les habitants de Sozopolis, tout comme ceux d’ autres centres habités par desGrecs—comme Anchialos, Messimvria, Philippopolis (l'actuel Plovdiv),etc.—ont immigré en Grèce et notamment en Macédoine hellénique.Ce sont les moeurs et les coutumes de son pays natal que décrit dansson étude Mme Vaphiadès, afin de sauvegarder dans la mémoire de lapostérité les reliques morales et l'écho de l'âme d’ une civilisation populaire de la Thrace orientale, sa petite patrie, et la patrie des parents des jeunes nés sur le sol grec depuis 1923. «Je me suis efforcée, dit l'auteur,de faire revivre mes souvenirs d’ enfance en évoquant la vie à Sozopolis,telle que je l'ai vécue petite fille, et j ’ ai fait la description la plus détailléepossible de chacune des coutumes de là-bas (...) je me suis appliquée àécrire en dialecte de Sozopolis afin d’ en conserver un échantillon».Les coutumes du culte populaire ont été classées par l'auteur parordre chronologique de l'année, qu’ elle fait commencer au mois de marsafin de ne pas rompre l'unité des fêtes de Noël et de Nouvel An qui forment un tout. Pour compléter son recueil, l'auteur a inclus la description d’ autres festivités ou réunions, par exemple les veillées dites «spé-rocathismata» ou «assises de la soirée» et les traditions en usage dansd’ autres séances récréatives où l'on amusait: chansons, narrations,jeux de société, devinettes ou énigmes pour petits et grands (voir notamment pp. 124-127, 138-142, 188-193 et 206). Un chapitre spécial estconsacré à la pêche, l'une des principales occupations des habitants de Sozopolis (voir pp. 151-153, 174-178 et 181-187)
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Με Ιδιαιτέραν χαράν δημοσιεύομεν τήν συλλογήν τής κ. Βαφειάδου, ή όποια τήνάγάπην προς τά ήθη καί έθιμα τής πατρίδος της έκληρονόμησεν άπο τον πατέρα της, μακ. Κωνστ. Δ. Παπαϊωαννίδην, είς τον όποιον οφείλομεν τήν διάσωσιν πολλών εκ τών δη­μοτικών ασμάτων, παραμυθιών, παροιμιών κλπ. τής Σωζοπόλεως (Λαογραφία, τ. Α' 585-650, 679, 693, τ. Δ' 727-729. Θρακικά, τ. Β' (1929) 152-182: Σύμμικτα λαογραφικά). Ό Κ. Παπαϊωαννίδης συνέγραφε καί «Ιστορίαν τής εν Πόντφ ’Απολλωνίας - Σωζοπό­λεως», Θεσσαλονίκη 1953, εκ σελ. 160. Σ. τ. Α.