Ο Διγενής βοσκός στα τραγούδια της Θεσσσαλίας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΘ, 1974, pages 231-248

Issue:
Pages:
231-248
Parallel Title:
Le héros Digénis, berger, dans les chants populaires de Thessalie
Author:
Abstract:
Il s’ agit d’ une chanson populaire connue sous le titre de «Yânnis et la Lamie ou ogresse» que les spécialistes de poésie grecque populaireclassent parmi les ballades. Selon l'auteur de cette étude—qui a un grand recueil prêt à publier avec des chansons «akritiques» de Thessalie—cettechanson doit appartenir au cycle de Digénis Akritas. A l'appui de cette opinion, il apporte les arguments suivants: 1) dans une variante de Macé­doine, Yânnis a pour surnom Diyannîs (avec l'accent sur la finale); 2)dans la version de Thessalie de la même chanson, la lutte de Digénis avecla Mort (Gharos est un mâle en langue grecque), Digénis est représentéen berger; 3) dans cette même chanson est cité le fleuve Jourdain, alorsque, dans une variante de l'île de Naxos, le nom du fleuve est «Akrianos»qui pourrait être une corruption du nom de l'Euphrate. Pour corroborerses vues, l'auteur cite d’ autres chants populaires de Thessalie, ceuxdes Neuf frères bergers et de Yânnis et il propose d’ admettre un typede chant «akritique» avec pour thème «Yânnis (Digénis), berger, et l'ogresse ou lamie».
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ακριτικά τραγούδια, Διγενής Ακρίτας
Notes:
Περιέχει παρτιτούρες