Θεότητες και δαιμονικά στις λαϊκές δοξασίες της Τσακωνίας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΓ, 1985, pages 53-92

Issue:
Pages:
53-92
Parallel Title:
Divinités et démons, dans les croyances populaires de la région de Tsakonie, en Péloponnèse
Section Title:
Β'. Δοξασίες - Παραδόσεις - Λατρεία = II. Croyances - Légendes - Coutumes religieuses
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
καλικάντζαροι, φαντάσματα, βρικόλακες, στοιχειά, νεράϊδες, Θεός, δαίμονες
Notes:
Δημοσιεύεται ευχαρίστως η ενδιαφέρουσα αύτή συλλογή καί μελέτη τοΰ συνεργάτου καί Μέλους τοϋ Δ. Σ. τής Εταιρείας μας, κ. Θ. Κωστάκη, πού μπορεί να ειπωθεί οτι, μέ την πυκνότητα των παραδειγμάτων της, πλουτίζει (μετά 80 χρόνια) τή δημοσιευμένη, το 1904, συλλογή Παραδόσεων του Ν. Γ. Πολίτη. Σημειώνεται, οτι ο κ. Κωστάκης έχει δώσει ήδη στή «Λαογραφία» πλούσιο υλικό άπο τή γενέτειρά του, περιοχή τής Τσακωνιάς (Κυνουρία Πελοπόννησου) καί κατέχει έπιστημονικότατα τή γλωσσική της διάλεκτο. (Βλ. τόμους «Λαογραφίας» ΙΖ' 1957 (παραμύθια), ΙΘ' 1960 (λ. άρχιτεκτονική), Κ' 1962 (προσδιορισμός χρόνου), ΚΑ' 1963 (έλιά-λάδι) Λ' 1975 (ποιμενικά), ΛΑ' 1975 (Γεωργικά). Σημειώνεται έπίσης καί το σχετικό μέ τούς Τσάκωνες άποίκους τής Προποντίδας (Βιθυνίας) βιβλίο τοϋ Θ. Κωστάκη : Βάτικα καί Χαβουτσί, τά Τσακωνοχώριατής Προποντίδας. ’Αθήνα (Κέντρο Μικρασ. Σπουδών) 1979, στο όποιο συχνά άναφέρεται.