[Βιβλιοκριτική] Fine, Elizabeth C., The folklore text. From performance to print

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΔ, 1988, pages 316-318

Issue:
Pages:
316-318
Section Title:
Ε'. Βιβλιοκρισίες = Comptes rendus
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Elizabeth C. Fine, The Folklore Text. From Performance to Print. Bloomington, Indiana University Press, 1984. σσ. X+ 244.