[Βιβλιοκριτική] Jahrbuch für Volksliedforschung

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 438-439

Issue:
Pages:
438-439
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
λαϊκό τραγούδι, δημοτικό τραγούδι
Notes:
Jahrbuch für Volksliedforschung, 35 (1990)