[Βιβλιοκριτική] Γεδεών, Μανουήλ Ι. Πατριαρχικοί πίνακες : ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης, 36-1884

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΗ, No.1, 1996, pages 445-451

Issue:
Pages:
445-451
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Ειδήσεις Ιστορικαί Βιογραφικαί περί των Πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιω­ακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης. 36-1884. Έκδοσις Δευτέρα επηυξημένη και βελτι­ωμένη βάσει των ιδιοχείρων σημειωμάτων του συγγραφέως. Ανασύνταξις κειμένου. Φιλολογική επιμέλεια - Πίνακες, ευρετήρια υπό Νικολάου Λυκ. Φοροπούλου. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι, 1996, σσ. 921.