Θέματα Ρουμελιώτικου λαϊκού δικαίου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΗ, 1972, pages 81-114

Issue:
Pages:
81-114
Parallel Title:
Sujets concernant le droit populaire de Roumélie
Section Title:
Νεκρικά έθιμα
Author:
Abstract:
L’auteur mentionne les règles tacites et non écrites qui régissent les rapports légaux des montagnards de Roumélie dans leur vie agricole, pastorale et sociale en général.Pour la première fois, le droit populaire concernant les eaux est examiné ici de manière aussi étendue. Deux textes de 1830 relatifs aux eaux sont donnés et sont précisés les pouvoirs des conseils communaux contemporains concernant la distribution des eaux.De plus, est examiné le droit des transporteurs ruraux (obligations et responsabilités du transporteur, obligations du commerçant) et le meurtre et l'indemnisation de la victime, conformément à un écrit non publié de 1837.Particulièrement intéressants sont les écrits que l’auteur puise du très important Bureau Notarial de Kravara, des années 1817, 1837, 1838 et 1855 (vente de champs, accord de co-propriété, protestation pour cession de vignobles, contrat de dot).
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γεωργία