Ο άγιος Κοσμάς στη λαϊκή ψυχή

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 215-278

Issue:
Pages:
215-278
Parallel Title:
Etude folklorique : saint come l’etolien
Section Title:
Γενικά
Author:
Abstract:
Corne I’Etolien vivait au XVIIIème siècle (1714-1779) et fut apôtre national, c’est à dire qu’il parcourait les villages et les bourgs de Roumélie, d’Epire et de Macédoine occidentale, enseignant, surtout lors des rassemblements de fêtes religieuses, la Parole de Dieu et prophétisant le jour de la libération nationale. Il persuadait également les villageois de construire des écoles, et, d’une façon générale, éduquait le peuple.C’est pour cette activité que les Turcs le pendirent aux branches d’un platane en 1779. Mais le peuple grec le couronna de Γ auréole de saint bien avant que l’Eglise n’ait proclamé, après de savantes recherches, sa sainteté. Des icônes de saint Còme se trouvent sur les iconostases de nombreuses églises. C’est le saint du martyrologue néohellénique.Les souvenirs populaires et les récits des paroles et de la vie du Père Còme sont rassemblés par l’auteur et publiés ici sous les chapitres suivants: I Généralités: a) Saint Còme et l’âme populaire; b) Bibliographie. Il Divers: a) Enseignements; b) Prophéties; c)Souvenirs; d) Iconographie; e) Toponymie; f) Autres éléments folkloriques (proverbes, prières, chants populaires) se rapportant à saint Còme.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφίες