[Βιβλιοκριτική] Vulcànescu, Romulus, Mästile populäre

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 385-388

Issue:
Pages:
385-388
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Romulus Vulcànescu, Mästile populäre. Bucuresti, 1970, 8ov, 346 σελ. μετά πολλών εικόνων και χαρτών εντός και έκτος κειμένου (Editura, gtriintificä )