Ανεκπλήρωτες "επαγγελίαι" προς τις πόλεις : συμβολή στη μελέτη της νομικής του αντιμετώπισης κατά τη ρωμαιοβυζαντινή περίοδο

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.40, 2007, pages 85-126

Issue:
Pages:
85-126
Parallel Title:
Unfulfilled "επαγγελίαι" to cities : contribution to their legal treatment during the Roman and the early Byzantine period
Author:
Abstract:
The study focuses on the legal constraint of the public debtors on the grounds that they have not fulfilled their promised benefactions (,έπαγγελίαι, pollicitationes) to cities. The following matters constitute the object of the study: l) The process and the reasons of the transition from the benefaction of moral character of the Ancient Greek and Hellenistic period to the legally coercive respective institution of the Roman and the early Byzantine period, 2) The legal treatment of the promisses as compulsive unilateral contracts mainly on the basis of their fundamental distinction in honorary and non—honorary liberalities, 3) The differentations that are effectuated in the function and the legal treatment of the constitution during the Post—Classical and the early Byzantine years because of the gradually increasing interventionism of the state. These developments will finally redefine the basic constants of the private benefaction which, from the 6th century AD, will stop expressing the political and social values of the ancient world.
Subject:
Subject (LC):