Αποφάσεις Εφετείου Πάργας (1803-1805) : εισαγωγή-σχολιασμός

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.35, 2001, pages 121-144

Issue:
Pages:
121-144
Author:
Subject:
Subject (LC):