Σχέσεις γονέων και τέκνων στο μέσο Ιταλικό μεσαίωνα : πληροφορίες από το βίο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.36, 2002, pages 119-133

Issue:
Pages:
119-133
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, Η παρούσα εργασία ανακοινώθηκε στην Ε' Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου,που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή στις 18-20 Οκτωβρίου του 2001. από τη ΝομικήΣχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.