Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.36, 2002