...δίδει εις ναύλον την πολάκα του η Καλή Ελπίς : μια ναύλωση, δύο σημαίες, τρία ναυλοσύμφωνα (Ύδρα, 3-6-1807)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.36, 2002, pages 183-204

Issue:
Pages:
183-204
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωση στην Ε' Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή, 19-20 Οκτωβρίου2001.