Μιχαήλ Ποτλής : ο πρώτος καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.36, 2002, pages 283-297

Issue:
Pages:
283-297
Author:
Subject:
Subject (LC):