Κωδικοποιήσεις στην Αρχαϊκή Ελλάδα

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.36, 2002, pages 301-322

Issue:
Pages:
301-322
Author:
Subject:
Subject (LC):