Οι κωδικοποιήσεις της μετακλασικής περιόδου : Γρηγοριανός, Ερμογενειανός και Θεοδοσιανός κώδικας

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.36, 2002, pages 343-356

Issue:
Pages:
343-356
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συμμετοχή Ελευθερίας Σπ. Παπαγιάννη στο μεταπτυχιακό σεμινάριο τρίτου εξαμήνου του Τομέα Ιστορίας Δικαίου με το γενικό θέμα "Κωδικοποιήσεις". Διάρκεια: 28 Ιανουαρίου, 4, 11.18 Φεβρουάριου 2002.