Η κωδικοποίηση του Ιουστινιανού

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.36, 2002, pages 357-376

Issue:
Pages:
357-376
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Από την τεράστια - και συνεχώς αυξανόμενη - βιβλιογραφία για το δίκαιο στην εποχή του Ιουστινιανού βλ., εκτός από τα οικεία κεφάλαια των εγχειριδίων Ιστορίας δικαίου και Ρωμαϊκού δικαίου, και τις παρακάτω σχετικά πρόσφατες μελέτες με γενικές παρατηρήσεις: R. Bonini. Introduzione allo studio dell’età giustinianea. [Studi e materiali per gli insegnamenti storico-giuridici. 11.] Bologna 41985, του ίδιου. Ricerche di diritto giustinianeo. Milano 21990, του ίδιου, Studi sull’età giustinianea. Rimini 21990. του ίδιου, Giustiniano nella storia: il mito e la critica nel Settecento illuminista, Torino 1991 και G.L.Falchi, Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo. [Pontifi- cium Institutum utriusque iuris. Studia e Documenta. 8.] Roma 1989.