Η εκλογή των μητροπολιτών και επισκόπων εν Πελοποννήσω, κατά την βενετοκρατίαν (1685-1715)

Part of : Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.7, 1957, pages 1-9

Issue:
Pages:
1-9
Author:
Subject:
Subject (LC):