Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

No.7, 1957