Τα ερωτήματα του υπουργείου της δικαιοσύνης του έτους 1833 περι των νομικών εθίμων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών

Part of : Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.7, 1957, pages 10-19

Issue:
Pages:
10-19
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνέχεια εκ της σελ. 130 τον 6(1955) τεύχους της Επετηρίδος τον Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού δικαίου.