Δικαστικαί αποφάσεις του 17ου αιώνος εκ της νήσου Μυκόνου

Part of : Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.7, 1957, pages 20-154

Issue:
Pages:
20-154
Author:
Abstract:
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΙΑΚ. Τ. ΒΙΣΒΙΖΗ, Η εκλογή των Μητροπολιτών και Επισκόπων εν Πελοποννήσω κατά την Βενετοκρατίαν (1685 - 1715).................. Σελ. IΙΑΚ. Τ. ΒΙΣΒΙΖΗ, Τα ερωτήματα του Υπουργείου της Δικαιοσύνης του έτους1813 περί των νομικών εθίμων και αι επ’ αυτών απαντήσεις των τοπικών Αρχών (συνέχεια).......................... » 10ΙΑΚ. Τ. ΒΙΣΒΙΖΗ, Δικαστικαί αποφάσεις του 17ου αιώνος εκ της νήσου Μυκόνου » 201 Ιστορικόν των εκδιδομένων εγγράφων........................ » 202 Αξία των δημοσιευόμενων αποφάσεων.......................>> 213 Τρόπος εκδόσεως......... » 29Αποφάσεις....................... » 33Α' Πίναξ ονομάτων προσώπων και τόπων ................................ » 145Β’ Πίναξ όρων και πραγμάτων.. » 148Διορθωτέα..................... » 154Πανομοιότυπα I-VIII αποφάσεωνΜΕΝ. ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, Αναφορά της Μαντώς Μαυρογένους κατά του Δημητρίου Υψηλάντου...... » 155
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αφιερούται εις τον καθηγητήν Κωνσταντίνον Δ. Τριανταφυλλόπουλον, Περιέχει πίνακες, πανομοιότυπα αποφάσεων σελ. I-VIII και περιεχόμενα