Αγνείας πείρα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Γ, 1912, pages 51-147

Issue:
Pages:
51-147
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο αποτελεί το Μέρος Γ' Λαογραφικόν: Α' Ο λευιτικός νόμος της ζηλοτυπίας, Β' Αι ορδαλίαι. Γ' Η λατρευτική αγνεία της γυναικός, Δ' Αγνείας παρθένου πείρα